Privacy Beleid 

Roebben advocaten beschouwt de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens van zeer groot belang.  Om u ervan te verzekeren dat u uw persoonlijke gegevens aan ons mag toevertrouwen, willen we hier duidelijk uiteenzetten welke behandeling uw gegevens krijgen. Het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een dossier bij Roebben Advocaten impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Mr. Elke Roebben, kantoorhoudende te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37 bus 1, ingeschreven in de KBO met nr. 0812.661.149, elke@advroebben.be

2. Welke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Roebben Advocaten worden toevertrouwd.

4. Duur van de verwerking

Roebben Advocaten bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.  
 
Roebben Advocaten bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Roebben Advocaten is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Roebben Advocaten verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Roebben Advocaten, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Roebben Advocaten in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. 

6. Uw rechten:

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

  • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
  • Uw persoonsgegevens te verbeteren
  • Het wissen van persoonsgegevens te vragen
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Elke Roebben als volgt bereiken:
via post op het adres: 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37 bus 0001
via telefoon op het nummer: 012/23.23.47.
via fax op het nummer: 012/45.80.15
via e-mail op het adres: elke@advroebben.be

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be; 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. Cookies

Het surfen op de website van Roebben Advocaten kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek van de website. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, opgeslagen door de server van de website die u bezoekt in de webbrowser van uw computer of uw mobiel apparaat. Wij maken gebruik van cookies om te verzekeren dat uw browse-ervaring als bezoeker zo optimaal mogelijk is. Het gebruik van cookies laat u toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website door de inhoud van onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.